☰ Menu
PUP dla Powiatu Toruńskiego
Herb PUP dla Powiatu Toruńskiego

Wtorek 22.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2012 rok

I. Pozycja w książce kontroli: 1/2012

Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu

Czas trwania kontroli: 22.III.2012r.

Okres objęty kontrolą: rok 2011/2012

Zakres kontroli: 

sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie dokonywania analizy informacji zawartych w kartach rejestracyjnych dotyczących przedstawiania bezrobotnym propozycji pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

II. Pozycja w książce kontroli: 2/2012

Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Czas trwania kontroli: 14 - 15.VI.2012r.

Okres objęty kontrolą: rok 2011 i 2012

Zakres kontroli: 

Kontrola realizacji projektu „Kompetentny Urząd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr UDA-POKL.06.01.02-04-003/10-00) w zakresie:

- Kontroli dokumentacji  dotyczącej realizacji projektu- ścieżka audytu,

- Kontrola działań informacyjno-promocyjnych,

- Kontroli stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych,

- Kontroli rozliczeń finansowych,

- Kontroli wskaźników monitoringowych- postęp rzeczowy.

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

III. Pozycja w książce kontroli: 3/2012

Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Toruniu

Czas trwania kontroli: 14 - 21.VI.2012r.

Okres objęty kontrolą: rok 2011

Zakres kontroli: 

Środowisko wewnętrzne.

- Struktura organizacyjna: zakres zadań oraz kwalifikacje zawodowe Głównego Księgowego, akta osobowe pracowników – prawidłowość prowadzenia dokumentacji (okresowe badania lekarskie).

- Kompetencje zawodowe: nabór na wolne stanowiska urzędnicze.

Informacja i komunikacja.

- Skargi i wnioski.

Mechanizmy kontroli.

- Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych (udzielanie zamówień publicznych w zakresie ustalonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień o wartości do 14 tys.€, bieżąca i terminowa windykacja należności, weryfikacja wewnętrznych mechanizmów kontroli zapobiegających powstaniu nieprawidłowości finansowych i korupcji).

Monitorowanie i ocena

- Dokumentacja kontroli zarządczej.

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

IV. Pozycja w książce kontroli: 4/2012

Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu

Czas trwania kontroli: 13 - 30.XI.2012r.

Zakres kontroli: 

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

- Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

- Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

W wyniku kontroli stwierdzono:

Nadpłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich w związku z niewyłączeniem z podstawy zasiłków dodatków wypłaconych z Funduszu Pracy przyznanych na określony czas zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.09.2006r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.

W związku z powyższym dokonano zwrotu nadpłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X