☰ Menu
PUP dla Powiatu Toruńskiego
Herb PUP dla Powiatu Toruńskiego

Wtorek 22.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2015 rok

Informacji z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu w 2015 roku.

 

I. Kontrola Starostwa Powiatowego w Toruniu, przeprowadzona przez Głównego Specjalistę ds. kontroli Barbarę Kornacką.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 12.02.2015 r. do 03.03.2015 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

1. Uregulowania organizacyjne jednostki.

a. dane ogólne

b. organizacja jednostki- wewnętrzne regulacje prawne (statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, Biuletyn Informacji Publicznej)

c. aktualizacja dokumentacji systemu kontroli finansowej (polityka rachunkowości, mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych)

d. funkcjonowanie kontroli zarządczej zarządczej

e. ochrona danych osobowych

2. Dokonywanie wydatków

a. udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej od 5 000 € do 30 000 €

b. ewidencja księgowa umów, faktur

c. wydatki z ZFŚS

3. Inwentaryzacja

a. wewnętrzne zasady inwentaryzacji

b. inwentaryzacja metodą spisu z natury

c. inwentaryzacja środków pieniężnych

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

II. Kontrola przeprowadzona przez pracowników Wydziału ds. Kontroli pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 10,13 i 15.04.2015 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrola projektu „Moja praca – moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

a. kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu- ścieżka audytu

b. kontrola rozliczeń finansowych

c. kontrola wskaźników monitoringowych – postęp rzeczowy (stopień wykonania rezultatów/produktów).

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

III. Kontrola przeprowadzona  przez pracowników Wydziału ds. Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 08.06.2015 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrola końcowa projektu „Skuteczny Urząd 2014” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z elementami kontroli na miejscu w zakresie:

a. kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu- ścieżka audytu

b. kontrola kwalifikowalności personelu projektu- zarządzanie projektem

c. kontrola kwalifikowalności uczestników projektu i rekrutacja

d. kontrola działań informacyjno- promocyjnych

e. kontrola stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych/ zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych

f. kontrola rozliczeń finansowych

g. kontrola wskaźników monitoringowych- postęp rzeczowy (stopień wykonania rezultatów/ produktów).

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

IV. Kontrola przeprowadzona przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zamiejscowy w Toruniu

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 5,8,11 i 12 maja 2015 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

1. Profilowanie pomocy udzielanej bezrobotnym na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (kontrola prawidłowości)

2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy oraz zbadanie prawidłowości ustalania celu, wyznaczania osób i wydatkowania środków Funduszu Pracy w zakresie szkoleń pracowników urzędów pracy.

W wyniku kontroli  profilowania pomocy udzielanej bezrobotnym na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wystosowano następujące zalecenia:

1. Opracowywanie indywidualnych planów działania w sposób dostosowany do konkretnego bezrobotnego, pozwalający wykorzystać jego atuty i potencjał a jednocześnie zlikwidować lub ograniczyć bariery utrudniające; pomoc powinna być celowana, usystematyzowana i możliwie intensywna; IPD powinien wyznaczać cel strategiczny (zatrudnienie) i cele bezpośrednie (etapowe), ich powiązanie, a także sposoby ich realizacji, które w efekcie pozwolą zrealizować plan powrotu osoby bezrobotne/poszukującej pracy na rynek pracy. Plan taki, powinien być przygotowywany we współpracy doradcy klienta z osobą bezrobotną lub poszukującą pracy, i wymaga nie tylko zwiększenia intensywności działania urzędu, ale także większej aktywności i rzeczywistego zaangażowania się osób objętych IPD w poszukiwanie pracy.

2. Stworzenie formuły, w której IPD będzie formą umowy wypracowanej pomiędzy bezrobotnym a urzędem pracy, przyjętej przez obie strony w dniu jej stworzenia do wiadomości i realizacji; IPD podlega modyfikacjom a każda zmiana również powinna być podana bezrobotnemu do wiadomości.

3. Wypracowanie zasad celowości i częstotliwości wizyt bezrobotnego w przypadku czasowego braku możliwości uruchomienia przewidzianych ustawą form pomocy.

4. Opracowanie szerszego wachlarza działań do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego poza budowaniem siatki kontaktów; ustalenie zasad i częstotliwości weryfikacji tych działań przez urząd pracy.

5. Wyznaczenie i wskazanie w IPD daty zakończenia IPD wobec każdego bezrobotnego.

6. Wyznaczanie celów poszczególnych wizyt bezrobotnego zgodnie z terminologią ustawową, której kształt reguluje art. 33 ust. 3 ustawy określający iż stawiennictwo jest obowiązkowe w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy i działania Urzędów Pracy; w konsekwencji przy ewentualnym orzekaniu o utracie statusu z tytułu niestawiennictwa należy przestrzegać zasady zawartej w przytoczonym artykule, iż stawiennictwo jest obowiązkowe wyłącznie w określonym w ustawie celu;

7. Sporządzanie skierowań na staż i prace interwencyjne dostosowanych do regulacji określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu wprowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. z dnia 22 maja 2014 r.), które w § 19 wymienia jakie elementy winno zawierać skierowanie.

Zalecenia pokontrolne zrealizowano w następujący sposób:

1. Indywidualny plan działania uwzględnia zalecenia określone w pkt 1 zaleceń pokontrolnych.

2.Bezrobotny otrzymuje w formie pisemnej, ustalony z nim jeden egzemplarz IPD. Fakt otrzymania IPD bezrobotny potwierdza własnoręcznym podpisem w części E karty rejestracyjnej.

3.W trakcie IPD wizyty bezrobotnych w Urzędzie odbywają się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnych.

4.W ramach działań przewidzianych do samodzielnej realizacji w IPD przez osoby bezrobotne zastosowano m.in. następujące czynności:

- zapoznawanie się z ofertami dostępnymi na tablicach ogłoszeń Urzędu,

- zapoznawanie się z ofertami dostępnymi na portalach internetowych,

- zapoznawanie się z ofertami pracy dostępnymi w mediach lokalnych,

- nawiązywanie współpracy z agencjami zatrudnienia,

- samodzielne poszukiwanie pracy,

- udział w giełdach pracy i targach pracy.

5. W IPD wyznaczana jest data zakończenia  jego realizacji.

6. Zastosowano zasadę rozdziału wyznaczania wizyt dotyczących monitoringu realizacji IPD oraz przedstawiania propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie  jak również potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy przez osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

7. Sporządzono skierowanie na staż i prace interwencyjne dostosowane do regulacji określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu prowadzenia usług rynku pracy.

 

W zakresie sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy oraz zbadanie prawidłowości ustalania celu, wyznaczania osób i wydatkowania środków Funduszu Pracy w zakresie szkoleń pracowników urzędów pracy stwierdzono:

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych w sposób prawidłowy. Wskazano zaktualizowanie Zarządzenia  Dyrektora PUP dla PT Nr 5/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników PUP dla PT w Toruniu o zapis dotyczący możliwości wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia. Powyższy zapis został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora PUP dla PT Nr 11/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników PUP dla PT.

 

V. Kontrola przeprowadzona przez pracowników Wydziału ds. Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Kontrolę przeprowadzono w dniu 30.10.2015 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Realizacja szkoleń (dokumentacja i wizytacja) w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie toruńskim (I) (Umowa nr UDA-POWR.01.01.02-04-0013/15-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono

Rekomendacja dotyczyła oznakowania plakatem miejsca szkolenia.


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X